Static methods

staticcompress (bytes:Bytes):Bytes

staticdecompress (bytes:Bytes):Bytes